เครื่องวัดคุณภาพน้ำ-ของเหลว

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ


■ เครื่องวัดค่า EC                               ■Spectrophotometers

■ เครื่องวัดกรดด่าง pH meter             ■ เครื่องวัดอิออน

■ เครื่องวัดกรดด่าง ORP(mV)             ■ Electrodes

■ เครื่องวัดความเค็ม                           ■ กระดาษทดสอบคุณภาพน้ำ

■ เครื่องวัดออกซิเจน                           ■ Online Process Controller

■ เครื่องวัดความขุ่น                             

■ เครื่องวัดอุณหภูมิ                             ■ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า                     

■ Colorimeter                               ■ Multi-Parameter      

 
Visitors: 67,490