ตารางแปลงหน่วยน้ำหนัก - เกร็ดความรู้

ตารางแปลงหน่วยน้ำหนัก  
Weight Conversion Table  
     
1 mg เท่ากับ 0.001 grams
1 gram เท่ากับ 0.001 kg
1 gram เท่ากับ 0.0353 ounce
1 gram เท่ากับ 0.0022 lbs
1 ounce เท่ากับ 28.35 grams
1 ounce เท่ากับ 0.0625 lb
1 kg เท่ากับ 1000 grams
1 kg เท่ากับ 35.254 ounce
1 kg เท่ากับ 2.2046 lbs
1 lb เท่ากับ 16 ounce
1 lb เท่ากับ 453.5924 grams
1 lb เท่ากับ 0.4536 kg
1 lb เท่ากับ 1.2143 troy pound
1 metric ton เท่ากับ 0.9842 english ton
1 metric ton เท่ากับ 2.2046 pounds
1 metric ton เท่ากับ 1.016 metric ton
Visitors: 79,620