Granite Surface Plate with Level Stand / โต๊ะแกรนิตพร้อมขาปรับระดับในตัว

สินค้าคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น Brand Uni Seiki ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกในการเคลือนย้าย หรือในการวัดชิ้นงานไม่ใหญ่มาก

        Black Granite Surface Plate with Level Stand 
   Model : TLO-3030
   Size : 300x300x70  (JIS 0) 3 um
  Brand : Uni Seiki (Made in Japan)
        Stand Dial Test  (Granite Surface Plate with Level Stand )
   Model : UBV-3030   Holder size 6mm , 8 mm
   Size : 300x300x70  (JIS 0)  3 um
  Brand : Uni Seiki (Made in Japan)

        Stand Dial Test  (Granite Surface Plate with Level Stand )
   Model : UFX-3030  Holder size 6mm , 8 mm
   Size : 300x300x70  (JIS 0)  3 um
  Brand : Uni Seiki (Made in Japan)
        Magnifier Granite Surface Plate with Level Stand 
   Model : UR-3030
   Size : 300x300x70  (JIS 0)  3 um
  Brand : Uni Seiki (Made in Japan)

สอบถามข้อมูลติดต่อ  02-1934108 , 086-3851599 , 086-3043029

 

Visitors: 149,835